"มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทันต่อเทคโนโลยี มีทักษะด้านการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการบริหารจัดการมีความเป็นประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม มีความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษาต่อและอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข"
นางเครือวัลย์ เสนพงศ์
ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาโรงเรียนเสนพงศ์

"ลูกเสนพงศ์ทุกคนต้องมีความอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างเป็นระบบ มีความฉลาด ปราดเปรื่อง รอบรู้ องอาจ สง่างาม มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ"
นายตฤณกร เสนพงศ์
ผู้จัดการโรงเรียนเสนพงศ์

"SENPONG MODEL:Smart, Excellence, Nature, Patience, Obedience, Nobility and Growth"
บุคลิกดี ฉลาด รอบรู้เป็นเลิศ เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ มีความอดทน นบนอบ อ่อนน้อม ถ่อมตน กระทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง น่าสรรเสริญ มุ่งสู่การเป็นคนดี คนเก่งและมีสุขอย่างยั่งยืน
นางรวีวรรณ ภูวัชร์วรานนท์
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนพงศ์
Youtube

มาตราตัวสะกด

ดนตรีสร้างสรรค์